Rainbow Cakes for Sasha

Pesanan Mbak Yuki Sutama dari Pakubuwono

Rainbow Cake 24 cm sebanyak 2 buah.. Super Rainbow Cakes! 🙂

RainbowCakesforSasha-ChocolatyCakes

RainbowCakesforSasha-ChocolatyCakes

Terima kasih, mbak Yuki.. semoga berkenan 🙂

Leave a Comment